ARTICLES

Το αίτημα μας για επιδότηση θεραπειών αποκατάστασης από το Υπουργείο Υγείας έγινε δεκτό ! 

12 Σεπτεμβρίου 2012 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας κοινοποιούμε την διαδικασία για την αίτηση σας για επιδότηση των θεραπειών των παιδιών με αναπηρίες που φοιτούν σε Γενικό Πλαίσιο εκπαιδευσης και δεν μπορούν να εξηπηρετηθούν από τα κρατικά νοσηλευτήρια. Μια Διεκδίκηση που κερδίσαμε ώς Οργανισμός και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα εξηπηρετηθούν τόσες οικογένειες. Ευχαριστούμε την επίτροπο προστασίας των Δικαιωμάτων των παιδιών Κα Κουρσουμπά που από την αρχή με τις εκθέσεις της και τις επισυμάνσεις της βοήθησε να αποδείξουμε ότι η μή παροχή θεραπειών αποκατάστασης των παιδιών που φοιτούν σε γενικό σχολείο και σε χρόνο που να μπορούν να εξηπηρετηθούν ήταν διάκριση όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε επίσης την Κα Αναστασία Χριστοδουλίδου που μας στήριξε σε αυτή την διεκδίκηση.

Συνάντηση με Υπουργό Υγείας στις 5 Σεπτεμβρίου για το θέμα της επιδότησης των θεραπειών παιδιών με αναπηρίες . 
Παραθέτουμε επιστολές που σταλθηκαν και έκθεση . 

Εκθεση Παιδιά με αναπηρίες στην Κύπρο Δρ. Τρυφωνίδη  
Επιστολή Προς Υπουργό Υγείας 
επιστολή προς Γενική Διευθύντρια 
Ατυπη συμφωνία μεταξύ γονεων και αρμόδιων τμημάτων Υπ. Υγείας 
19 Ιουλίου 2019 
Συνάντηση Με Υπουργό Εργασίας Κα Ζέτα Αιμιλιανίδου 

Μετά από επιστολή που έστειλε ο Οργανισμός μας με θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εργασιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης Ατόμων με αναπηρίες , πραγματοποιήθηε συνάντηση στις 19 Ιουλίου στο γραφείο της Υπουργού. 

18 Ιουλίου, 2019

 

ΠΡΟΣ: Αξ. Υπουργό Εργασίας Κα Ζέτα Αιμηλιανίδου 

            (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

 

ΘΕΜΑ:             Επίδομα Αναπηρίας για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και άλλα θέματα που προκίπτουν λόγω παραλύψεων ή και απουσίας σχεδίων που να συμπεριλαμβάνει τα παιδιά με αναπηρίες 

 

ΣΧΕΤ.:  α.         Οι Περί ΕΕΕ και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμοι του 2014 έως (Αρ.2) του 2015 (ΚΔΠ 162/2016)

β.         Οι Περί ΕΕΕ και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμοι του 2014 έως 2017 (ΚΔΠ 365/2017)

γ.         Νόμος που Προνοεί για τα Άτομα με Αναπηρίες (Ν. 127(Ι)/2000

δ.         Ο περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2011

ε.         Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες /13 Δεκ 2006/ΟΗΕ

στ.       Επιστολή Εθελοντικής Οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας» προς Υπουργό Εργασίας ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017

ζ.          Επιστολή Υπουργείου Εργασίας ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2017

η.         Επιστολή Υπουργείου Εργασίας ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2017

θ.         Επιστολή Εθελοντικής Οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας» προς Υπουργό Εργασίας ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου  2018

ι.          Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προς Υπουργό Υγείας/Απρίλιος 2018 (Μη Παροχή ΕΕΕ σε παιδιά με αναπηρία λόγω πιστοποίησης της αναπηρίας τους ως «ήπιας» ή «μέτριας»)

ια.       Επιστολή Αξιολόγησης Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προς Υπουργό Υγείας ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2018 (Παράπονα που αφορούν την παροχή φυσιοθεραπειών σε παιδιά με αναπηρίες)

ιβ.        Επιστολή Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προς Υπουργό Υγείας ημερομηνίας 3 Μαρτίου  2019 (Κάλυψη εξόδων θεραπειών που απαιτούνται για τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία)

ιγ.        Πρακτικά Συνάντησης με Λειτουργούς Γενικού Νοσοκομείου ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019

ιδ.        Επιστολή Λοΐζου Κανάρη ημερομηνίας προς Υπουργό Εργασίας 29 Μαρτίου 2019

ιε.        Επιστολή Εθελοντικής Οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας» προς Διευθύντρια Τμ. Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ημερομηνίας 24 Απριλίου  2019

ιστ.      Επιστολή Εθελοντικής Οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας» προς Υπουργό Εργασίας ημερομηνίας 11 Ιουλίου  2019

ιζ.        Επιστολή Εθελοντικής Οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας» προς Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 15 Ιουλίου  2019

 

 

Αξιότιμη κυρία Αιμιλιανίδου ,

 

Η παρούσα επιστολή αφορά στην ενημέρωσή σας για αριθμό διαπιστώσεων και εισηγήσεων που επανειλημμένως έχουν τεθεί σε όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οι οποίες άπτονται πλημμελούς εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας ή/και διεθνών συμβάσεων, καθώς και ανεπαρκών ή άδικων διαδικασιών αξιολόγησης σε θέματα που άπτονται των ατόμων με αναπηρία, συνεπεία εγκεφαλικών η/και νευρολογικών παθήσεων.

 

 Τα ανωτέρω θέματα έχουν επισημανθεί, όπως διαφαίνεται από τη σχετική αλληλογραφία, μεταξύ άλλων και στους ακόλουθους:

 

     α.    Υπουργείο Εργασίας

β.    Υπουργείο Υγείας

γ.     Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

δ.    Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

ε.     Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 

Επιπρόσθετα, έχουν παρατεθεί συνοπτικά από την Πρόεδρο της οργάνωσής μας, κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου που διεξάχθηκε υπό την αιγίδα σας στις 11 Ιουλίου 2019 και την οποία ακολούθησε η (ιστ) σχετική επιστολή.

 

Από τα ανωτέρω θεωρούμε ότι τα προβλήματα που επηρεάζουν τα άτομα με αναπηρία, πηγάζουν από δύο βασικές αιτίες: (i) λόγω νομικών/θεσμικών κενών ασαφειών ή κακής ερμηνείας και (ii) λόγω λανθασμένων διαδικασιών αξιολόγησης ή ανεπαρκούς εφαρμογής τους. 

 

Από την ανάλυση μεγάλου αριθμού περιστατικών άδικης μεταχείρισης ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, εισηγούμαστε όπως εξετάσετε την άμεση λήψη μέτρων για τα ακόλουθα:

 

 • Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας ώστε να διαγραφεί η απαράδεκτη διευκρίνηση ότι η τετραπληγία αφορά μηδενική κίνηση. Όπως γίνεται κατανοητό, τα άτομα με εγκεφαλικές ή νευρολογικές παθήσεις, δύναται να μετακινούν μέρη του σώματός τους , πλην όμως παραμένουν καθηλωμένα σε αναπηρικό καροτσάκι ή η κίνηση τους δεν είναι λειτουργική με τρόπο που να μπορούν να δρουν ανεξάρτητα.

 

 • Διασφάλιση λήψης του επιδόματος ΕΕΕ από όλα τα άτομα τα οποία έχουν γνωμάτευση αναπηρίας, ανεξαρτήτως κατηγοριοποίησης σε «βαριά», «μέτρια» ή «ήπια», όπως σαφέστατα καθορίζεται στις διεθνείς συμβάσεις που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία και επισημαίνεται από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.    

 

 

 • Διεξαγωγή αξιολόγησης από ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία τεκμηριωμένα να είναι σε θέση να διαγνώσει και να γνωματεύσει για την ειδική πάθηση του εκάστοτε ασθενούς. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει σωρεία παραπόνων που αφορούν σε ατεκμηρίωτες γνωματεύσεις από ανώνυμες επιτροπές αξιολόγησης αμφιλεγόμενου γνωσιολογικού υποβάθρου και με αχαρακτήριστες συμπεριφορές οι οποίες προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την νοημοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους. Έχουμε καταγγελίες ότι παιδιά κρίθηκαν με νοητική αναπηρία για παράδειγμα χωρίς καν να τους απευθύνουν τον λόγο οι αξιολογητές.. 

 

 

 • Επανακαθορισμό των διαδικασιών παροχής τεχνικών μέσων, βοηθημάτων και αναπηρικών καροτσιώνέτσι ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία παροχή κατάλληλων ανά περίπτωση μέσων. Η εν λόγω διαδικασία, η οποία σήμερα κρίνεται ως ιδιαίτερα χρονοβόρα και ανεπαρκής, θα πρέπει να βελτιωθεί στα παρακάτω σημεία:

  • Διαχωρισμό της οικονομικής πτυχής από την ιατρική/τεχνική απαίτηση και γνωμάτευση για την κάθε περίπτωση.Είναι δηλαδή κοντόφθαλμο να παρέχεται ένα ανεπαρκές τεχνικό μέσο επειδή είναι πιο φτηνό από ένα άλλο, χωρίς να γίνεται κατανοητό ότι, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η επιλογή αυτή θα επιφέρει επιδείνωση στην υγεία και ποιότητα ζωής του παιδιού. Για παράδειγμα εμφάνιση σκολίωσης λόγω ακατάλληλου καροτσιού, με αποτέλεσμα να απαιτείται πολλαπλάσιο κόστος για διορθωτικά μέτρα (χειρουργικές επεμβάσεις).

  • Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του προσωπικού φυσιοθεραπευτήο οποίος γνωρίζει τον ασθενή, έτσι ώστε να υποβοηθήσει το έργο του φυσιοθεραπευτικού Τμήματος που αξιολογεί την κάθε περίπτωση.

  • Ολιστική αξιολόγηση της καταλληλόλητας ενός μέσου και όχι μονοδιάστατα. Για παράδειγμα όχι αν απλά κάθεται το παιδί στο καροτσάκι, αλλά στην επίδραση του μέσου στην ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητά του στο χώρο χρήσης. Αυτό συνεπάγεται ότι απαιτούνται επιπλέον επισκέψεις στους χωρους διαμονής κατ’ ελάχιστον.

  • Επιτάχυνση των διαδικασιών παροχής των μέσων μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών. Στο παρόν στάδιο είναι σύνηθες να απαιτείται πέραν του ενός έτους χρονικό διάστημα, με τα παιδιά να παραμένουν χωρίς τα βοηθήματα και παράλληλα να μεγαλώνουν καθιστώντας τις αρχικές αξιολογήσεις παρωχημένες.

  • Αλλαγή της νομοθεσίας σε ότι αφορά αλλαγή βοηθημάτων ανά 5 έτη, με πρόνοια για εξαιρέσεις στην περίπτωση παιδιώντα οποία βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξής τους

  • Θεσμοθέτηση εξαιρέσεωνσε ότι αφορά την οροφή του μέγιστου ποσού επιδότησης (σήμερα 6000 ευρώ), αν και εφόσον η περίπτωση το δικαιολογεί.

  • Καθορισμό αποτελεσματικής διαδικασίας επαναχρησιμοποίησης των μέσων που επιστρέφονται στο κράτος, αφού αυτά συντηρηθούν και επισκευαστούν κατάλληλα.

 

 • Συστηματικός διάλογος με την οργάνωση μας , όταν αφορά αποφάσεις οι οποίες αφορούν την δική μας ομάδα παιδιών. Το τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης παίρνει αποφάσεις χωρίς διάλογο με οργανώσεις που εκπροσωπούν παιδιά, με αποτέλεσμα πολλές αποφάσεις και σχέδια που εφαρμόζει να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση ή και να τα αποκλείουν από αυτά. Σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποια παραδείγματα.

 

 • Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση εξαιρούνται από το σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάστασης ανελκυστήρα.

 

 • Επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας με ηλικιακό όριο. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή του σχεδίου αυτού μετά τα 12 αποτελεί διάκριση προς τα παιδιά κάτω των δώδεκα που έχουν τις ίδιες αυξημένες ανάγκες. Το Ηλικιακό αυτό όριο δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση και δεν είναι αποδεκτό από την Οργάνωση μας. 

 

 • Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και όλα τα ανήλικα άτομα εξαιρούνται από το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου

 

 

 • Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση εξαιρούνται από το σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση κλιματιστικού 

 

 • Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση εξαιρούνται από το σχέδιο επιχορήγησης για σπίτια στην κοινότητα , όταν δεν έχουν νοητική αναπηρία. 

 

 • Τα μέγιστα ποσά των βοηθημάτων δεν ανταποκρίνονται στα βοηθήματα των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (π.χ Υπολογιστής Βλεμματικού ελένχου 16.000 μέγιστο ποσό 4.000, ειδικό βοήθημα βάδισης 12.000 μέγιστο ποσό 5.000) 

 

 

 • Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και οι οικογένειές τους δεν εξυπηρετούνται εάν δεν έχουν τετραπληγία από το Επίδομα διακίνησης. Οι οικογένειες των παιδιών έχουν αυξημένα κόστη διακίνησης γιατί αναγκάζονται τα απογεύματα να τα συνοδεύουν καθημερινά σε θεραπείες , ένεκα της έλλειψης από τις κρατικές υπηρεσίες κέντρων αποκατάστασης. Αναγκάζονται να συνοδεύουν τα παιδιά τους σε θεραπείες στον ιδιωτικό τομέα   με δικά τους έξοδα όπως (φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία ή άλλων προγραμμάτων) τις οποίες το κράτος δεν είναι σε θέση να παρέχει σε χρόνο, τόπο και επίπεδο ποιότητας τέτοιο ώστε να διασφαλίζει την πρόοδο και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

 

Θα θέλαμε επίσης να σας εισηγηθούμε και την μελέτη για παροχή των  πιο κάτω υπηρεσιών που θα δώσει καλύτερη ποιότητα ζωής προς τις οικογένειες και τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

 • Όροι εργοδότησης που να επιτρέπουν , διευκολύνσεις προς στους γονείς όταν έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορα  θέματα για τα παιδιά τους

 • Σχέδια εργοδότησης ενός από τους γονείς παιδιών με αναπηρίες σε πρωινό χρόνο. Οι γονείς αναγκάζονται να μένουν στο σπίτι γιατί δεν μπορούν τα απογεύματα να εργαστούν γιατί πρέπει να συνοδεύουν το παιδί τους σε θεραπείες.

 

 • Σχέδια για κάλυψη συνοδών παιδιών που είναι δικαιούχοι σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία (ηλικίες κάτω των 4), ιδιωτικά σχολεία, τριτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση.  Η συνοδεία ενός εξαρτώμενου παιδιού είναι θέμα ενσωμάτωσης και ίσων ευκαιριών, όπως ακριβώς και η συνοδεία ενός ενηλίκου στην εργασία του την οποία υπάρχει σχέδιο επιχορήγησης. 

 

Είναι κατά την άποψή μας αυτονόητο, ότι η αποκλειστική έγνοια των κηδεμόνων τέκνων με αναπηρία, είναι η διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής και δυνατότητας ανεξάρτητης διαβίωσης όταν οι κηδεμόνες δεν είναι σε θέση πλέον να τα υποστηρίζουν. 

 

Προς τούτο, θεωρούμε ότι ένα κράτος πρόνοιας, θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει έμπρακτα την εφαρμογή των καθοριζομένων στην κείμενη Νομοθεσία και ιδιαίτερα του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση, για πλήρη ένταξη στην κοινωνία και για ισότητα συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου (Άρθρο 4 (δ) σχετικού Νόμου). 

 

Ως κηδεμόνες αισθανόμαστε έντονα τη συνεχιζόμενη ανεπαρκή υλοποίηση των υποχρεώσεων του κράτους η οποία διαφαίνεται να αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις των παιδιών μας ως αντικείμενο μιας ευρύτερης αριθμητικής οικονομικής περισυλλογής, παρά ως κοινωνικό πρόβλημα ενός ισότιμου πολίτη του κράτους στο οποίο δύναται να συνεισφέρει πολλαπλάσια – εάν αυτό σταθεί αρωγός στη διαδικασία ενσωμάτωσής του με το κοινωνικό σύνολο.   

 

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε το εξαιρετικά ευαίσθητο, πολύπλοκο και δύσκολο έργο που καλείται να επιτελέσει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, κάτω από αντίξοες συνθήκες με τα γνωστά προβλήματα υποστελέχωσης ή δυστοκίας εξεύρεσης εξειδικευμένων συνεργατών με την απαραίτητη εμπειρία.

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την επανεξέταση της αίτησης θέματος και τη λήψη των απαραίτητων ενεργειών για αποκατάσταση του δικαίου.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας και των λοιπών εμπλεκομένων για παροχή διευκρινήσεων, προσκόμιση επιπρόσθετων τεκμηρίων και εποικοδομητική συζήτηση, με σκοπό την αντικειμενική και έμπρακτη εφαρμογή της νομοθεσίας προς όφελος του συνόλου των πολιτών της, αλλά και της ίδιας της πολιτείας. 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους των Μελών μας 

 

 

Γιούλα Πιτσιάλη 

Πρόεδρος 

Απάντηση Επιτρόπου για Διαφοροποιήσεις 18/6/2019 

Επιστολη - Παράπονο 

Προς Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού για το θέμα των διαφοροποιημένων γραπτών δοκιμίων στην Μέση Εκπαίδευση.

18/5/2019 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Το τελευταίο διάστημα  έχουμε λάβει ως ομάδα πρωτοβουλίας γονιών και φίλων παιδιών με αναπηρίες ή και εκπαιδευτικές ανάγκες, δεκάδες αγωνιώδη τηλεφωνήματα από γονείς σχετικά με θέμα της διαφοροποίησης των τελικών εξετάσεων για τα παιδιά της ειδικής εκπαιδευσης.

Ως ομάδα πρωτοβουλίας γονιών και φίλων παιδιών με αναπηρίες ή και εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουμε θίξει μεταξύ άλλων θεμάτων, τόσο το θέμα αυτό όσο και της διαφοροποίησης των εξεταστικών δοκιμίων προς το Υπουργείο Παιδείας πάρα πολλές φορές από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα. Μάλιστα έχει συζητηθεί και στις συναντήσεις της Επιτροπής που έχει συσταθεί από τον αξιότιμο υπουργό Παιδείας.  

 

Ενόψει όμως του γεγονότος ότι σε πολύ λίγες μέρες,  τα παιδιά θα παρακαθισουν στις τελικές εξέτασεις η κυρία Γιούλα Πιτσιάλη,  επικοινώνησε με μηνύματα με το διευθυντή μέσης εκπαίδευσης,  κύριο Λούη Κυπριανού,  ο οποίος την πληροφόρησε ότι θα έδινε οδηγίες για το συγκεκριμένο θέμα.  

 

Έτσι, στις 7.5.2019, επικοινώνησα τηλεφωνικά με την υπεύθυνη της ειδικής αγωγής στη μέση εκπαιδευση,  κυρία Γεωργία Κούμα για να ενημερωθώ κατά πόσο είχαν ετοιμαστεί τα διαφοροποιημένα εξεταστικά δοκίμια για τις τελικές εξετάσεις απο το Υπουργείο ή αν είχαν σταλεί οδηγίες στα σχολειά για το πως θα γίνει η διαφοροποίηση. Με μεγάλη έκπληξη μου, όμως πληροφορήθηκα ότι τουλάχιστον για φέτος δεν προτίθενται να εφαρμοστεί η διαφοροποίηση στις τελικές εξετάσεις για τα  παιδιά τής ειδικής αγωγής και εκπαιδευσης.  Η ίδια μου ειπε οτι συμφωνά ότι πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση αλλά θα πρέπει να αναμένουμε την νέα νομοθεσία της ενιαίας εκπαιδευσης αφού ο περί ειδικής αγωγης και εκπαιδευσης νόμος του 1999 δεν προβλέπει διαφοροποίηση. 

 

Κατά τη γνώμη μας όμως ο ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί. Συγκεκριμένα, το άρθρο 18(1) αναφέρει ότι παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί Ειδική Αγωγή Και Εκπαίδευση φοιτούν σε συνηθισμένα με κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τού Υπουργείου, προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και το εξατομικευμένο πρόγραμμα τους. Επιπρόσθετα,  το άρθρο 18(4), ξεκαθαρίζει οτι για τα παιδιά πού έχει προσδιοριστεί Ειδική Αγωγή Και Εκπαίδευση, υποβάλλονται σε εξετάσεις και διαγωνίσματα του ίδιου επιπέδου και απαιτήσεων όπως και για τους υπόλοιπους μαθητές, που προνοούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευσης, προσαρμοσμένα στις επιστημονικές αξιολογημένες ειδικές ανάγκες τους. 

 

Επίσης τόσο τα αναλυτικά προγράμματα οσο και η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας,  διακηρύσσει ότι η διαφοροποίηση είναι επιτακτική ανάγκη για αυτά τα παιδιά. 

 

Εξάλλου, εσείς η ίδια, σε πολλές εκθέσεις σας αναφέρετε ότι με βάση την Aρχή της Μη Διάκρισης, η οποία ορίζεται στο Άρθρο 2 της Σύμβασης , τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση «και να τα εξασφαλίζουν σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση». Η Αρχή της Μη Διάκρισης δεν σημαίνει και ίδια μεταχείριση. Η διασφάλιση, σε όλα τα άτομα, ισότιμων ευκαιριών και δίκαιων προοπτικών πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας προβλέπει, αφενός, «ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται σε όμοιες καταστάσεις πρέπει να τυγχάνουν όμοιας μεταχείρισης και να μην υφίστανται δυσμενέστερη μεταχείριση λόγω κάποιου ιδιαίτερου «προστατευόμενου» χαρακτηριστικού το οποίο διαθέτουν» , και αφετέρου, ότι «…τα πρόσωπα που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης στον βαθμό που αυτό απαιτείται προκειμένου να τους επιτρέπεται η αξιοποίηση συγκεκριμένων πρακτικών σε ισότιμη βάση με άλλα άτομα. Ως εκ τούτου, κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών ή τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ίδια ακριβώς προστατευόμενα χαρακτηριστικά».  Σημειώνεται ότι, η αναπηρία είναι ένα από τα ‘προστατευόμενα’ χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων.   Ως εκ τούτου, διακρίσεις μπορούν να προκύψουν, όχι μόνο λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης προσώπων που βρίσκονται σε όμοιες καταστάσεις, αλλά και λόγω της ίδιας μεταχείρισης προσώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις. 

 

Ακόμη, αναφέρετε ότι  σύμφωνα με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών: «Η δέσμευση της Μη Διάκρισης, απαιτεί από τα Κράτη να εντοπίζουν, κατά τρόπο ενεργό, τα μεμονωμένα παιδιά και τις ομάδες παιδιών, των οποίων η υλοποίηση των δικαιωμάτων δυνατόν να απαιτεί τη λήψη ειδικών μέτρων […] Η αντιμετώπιση των διακρίσεων δυνατόν να απαιτεί αλλαγές στη νομοθεσία, στον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των πόρων, όπως και τη λήψη εκπαιδευτικών μέτρων για την αλλαγή στάσεων».  

 

Είναι πραγματικά λυπηρό που καθημερινά επικοινωνούν μαζί μας γονείς που δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν τα παιδιά τους να "κακοποιούνται" πνευματικά άφόύ τα περισσότερα παιδιά της ειδικής εκπαιδευσης βρίσκονται από την ώρα που θα σχολάσουν μέχρι αργά το βράδυ σε ατομικά φροντιστήρια χωρίς φυσικά αποτέλεσμα. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει γιατί δεν τους παρέχονται οι εύλογες προσαρμογές που δικαιούνται, σύμφωνα με την σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες, την οποία το κράτος έχει υπογράψει από το 2011 χωρίς ωστόσο να την εφαρμόζει.  Λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας μάλιστα αγνοούν το γεγονός ότι η σύμβαση αυτή είναι υπεράνω οποιασδήποτε κυπριακής νομοθεσίας.

 

Αποτεινόμαστε λοιπόν, σε εσάς, που η αποστολή σας είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, ευελπιστώντας ότι θα δράσετε άμεσα ώστε τα παιδιά μας να μην γίνουν θύματα ακόμη μια χρονιά του απαρχαιωμένο εκπαιδευτικου συστήματος που υπάρχει στην Κύπρο.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας.

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Μαρίνα Γεωργίου 

Εκπρόσωπος της ομάδας πρωτοβουλίας 

Γονιών και φίλων παιδιών με αναπηρίες ή και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αρθρα 

1.  http://www.sigmalive.com/news/local/572140/ypothesi-mathitrias-o-kathigitikos-syllogos-niothei-

perifanos?fbclid=IwAR1yk5JLKpeRpMzVXlCxMthtN-1PZfTu5QGiEoKnjmCADvmESVutO9-qvEg

2. http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/716935/ekopsan-se-exetasi-mathitria-me-syndromo-down?fbclid=IwAR3QZsOHnORY8b2RpHhdVhhWum_b3of0xUkkVFxB9Kr8qGuaBbSEgYlIsew#.XPkOp6HcQcg.facebook

Screenshot 2019-06-18 at 11.49.01 AM.png

Επιδότηση Θεραπειών 3Απριλίου 2019  

26 Μαρτίου 2019

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Βασικές ενδεικτικές θέσεις της Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες Παραλύσεις «Αγκαλιά Ελπίδας» 

για το προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο

«Ο περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμος του 2019»

Παράρτημα 1

Υπόμνημα Σχετικά με το προσχέδιο για τον ‘ Πέρι Ενιαίας Εκπαίδευσης Νόμο 2019  

Επειδή η Εκπαίδευση κάθε παιδιού είναι Δικαίωμα , και κανένα παιδί ΔΕΝ πρέπει να χάνει την εκπαιδευση του για την θεραπεία του και επειδή το κράτος ΔΕΝ πρέπει να επιβαρύνει τους Γονείς που επιλέγουν τα παιδιά τους να είναι στα σχολεία με το κόστος των θεραπειών τους .. 

Μετά από παραπομπή παραπόνων που είχαμε στο Υπουργείο Υγείας για μή παροχή θεραπειών παιδιών που φοιτούν στα Σχολεία , και μετά από την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Των Δικαιώμάτων του παιδιού Κας Λήδας Κουρσουμπά, που επιβεβαιώνει την διάκριση προς τα παιδιά μας, και μετά από συνάντηση που είχαμε με το Υπουργείο Υγείας , σας ανακοινώνουμε την ακόλουθη διαδικασία που θα εφαρμωστεί μέχρι το Υπουργείο Υγείας να θέσει μια σωστή πολιτική που να επιτρέπει στα παιδιά με χρόνιες παθήσεις να ασκούν το δικαίωμα τους σε δωρεάν ποιοτική αποκατάσταση. Σας παραθέτουμε επιστολή που αναγράφει την διαδικασία. Περισσότερες λεπτομέριες επί του θέματος θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και κατα την διάρκεια της Γενικής μας Συνέλευσης.


Θέμα : Επιδότηση θεραπειών παιδιών με Σοβαρές ή και χρόνιες Ασθένειες όπως Εγκεφαλική Παράλυση
Στις 11/2/2019 Μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση ‘Αγκαλιά Ελπίδας΄ είχαν συνάντηση στο Γενικό Νοσοκομείο , με την Κα Αναστασία Χριστοδουλίδου Υπεύθυνη στον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών την Δρ. Μάρω Σωτηρίου Συντονίστρια Επιτροπών Ειδικών και Μέλη από την Επιτροπή Ειδικών ( Φυσιοθεραπείας , Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας ) με θέμα την επιδότηση των θεραπειών , Φυσιοθεραπείας , Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν από τα κρατικά νοσηλευτήρια , εκτός τις ώρες πρωινού , σε χρόνο δηλαδή που να μπορούν τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία να εξυπηρετηθούν.
Επί του Θέματος Συμφωνήθηκε όπως τα αιτήματα που αφορούν παιδιά τα οποία φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά Σχολεία και που δεν λαμβάνουν θεραπείες από άλλα πλαίσια ή κρατικές υπηρεσίες, θα αντιμετωπίζονται θετικά από τις αρμόδιες επιτροπές ειδικών εφόσον θα τηρούν τα παρακάτω κριτήρια και θα ακολουθείτε η παρακάτω διαδικασία:
1. Επιστολή – Αίτημα από τους γονείς , προς Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας με θέμα επιδότηση Θεραπειών Υγείας εκτός Κρατικών Νοσηλευτηρίων
2. Έκθεση Ιατρού, Νευρολόγου ή άλλης εξειδικευμένης ειδικότητας στην οποία να αναγράφετε η αναγκαιότητα και η παραπομπή σε θεραπείες
3. Πλάνο θεραπείας από εξειδικευμένους θεραπευτές , που θα περιγράφει τον στόχο και την συχνότητα των θεραπειών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
4. Συνολικό Κόστος ( Το κόστος της κάθε συνεδρίας θα καθοριστεί στον μέσο όρο του κόστους που θα δοθεί από τους τιμοκαταλόγους των οργανώσεων των εμπλεκομένων θεραπευτών όπου και εάν υπάρχουν)
Η διευθέτηση αυτή θα λειτουργήσει ως πρώτο βήμα μέχρι να παρθεί μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική στα θέματα αποκατάστασης των παιδιών με σοβαρές ή και χρόνιες παθήσεις από το Υπουργείο Υγείας.
Με εκτίμηση
Γιούλα Πιτσιάλη 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου Αγκαλιά Ελπίδας

14 Μαρτίου 2019 

 

Υπόμνημα Σχετικά με το προσχέδιο για τον ‘ Πέρι Ενιαίας Εκπαίδευσης 
( δομές Υποστήριξης ) Νόμο του 2019  
Δόθηκε δια χειρός 

Αξιότιμη Κα Λοττίδη 

Η Ανάγκη για δημιουργία ενός σαφούς , ολοκληρωμένου και απαλλαγμένου από διακρίσεις νομικού πλαισίου εκπαίδευσης , όπως αυτή ορίζεται από την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού και την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι κάτι το όποιό εδώ και χρόνια οι οργανώσεις μας ζητούν , αλλά και υποχρέωση του κράτους να υλοποιήσει άμεσα μετά μάλιστα και από τις καταληκτικές παρατηρήσεις των πιο πάνω επιτροπών , προς την Κύπρο που αναφέρουν , μεταξύ άλλων πολύ ξεκάθαρα την ανάγκη δημιουργίας ενός σαφές νομοθετικού πλαισίου , που εγγυάται στην θεωρία και στην πράξη το σεβασμό στην διαφορετικότητα , την προαγωγή ανάπτυξη και διασφάλιση έγκαιρης παιδικής παρέμβασης και εκπαίδευσης , την λήψη μέτρων περιλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών σε όλα τα σχολεία , ώστε όλα τα παιδιά με αναπηρία να είναι σε θέση να ασκούν το δικαίωμα τους στην εκπαίδευση με την συμπερίληψη τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Περαιτέρω η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες στις καταληκτικές παρατηρήσεις της το 2017 , μετά από καταγγελίες και των δικών μας οργανώσεων για κατά συρροή παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών μας , κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία σε ενιαία εκπαίδευση , σε γενικά σχολεία ( σύμφωνα με το γεν,σχ.αρ.4 2016 της επιτροπής ( παρ.22)) ακόμα και όταν οι γονείς των παιδιών με αναπηρία δεν συγκατατίθενται.
Κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία να διασφαλίσει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την ενιαία εκπαίδευση και την παρακολούθηση της με σκοπό την πλήρη αντικατάσταση της διαχωριστικής από την ενιαία εκπαίδευση
( παρ.50). Όπως επίσης κάλεσε να διασφαλίσει ένα επαρκώς χρηματοδοτούμενο , σαφές και στοχευμένο σχέδιο δράσης για την πρόσβαση σε εύλογες προσαρμογές , επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς και την διασφάλιση σταδιακά ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα τους στην Ενιαία Εκπαίδευση.

Με το προσχέδιο της νομοθεσίας που έχουμε στα χέρια μας είναι ξεκάθαρο ότι ο νομοθέτης, στο προοίμιο , έβαλε προσεκτικά όλα όσα έπρεπε να βάλει για να χαϊδέψει τα αυτιά μας , και να πιστέψουμε ότι πάμε προς την σωστή κατεύθυνση , ενώ στο περιεχόμενο , πάλι πολύ προσεκτικά , έβγαλε όλα όσα έπρεπε να βγάλει από τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων για να διασφαλίσει ότι ΔΕΝ θα αλλάξει τίποτα από όλα όσα γίνονται σήμερα.

Γίνεται μια προσπάθεια να διασφαλίσουν νομιμότητα των παραβιάσεων που ασκούν σήμερα προς τα παιδιά μας ( συμπεριλαμβάνοντας τις σημερινές πρακτικές διαχωρισμού που ακολουθεί το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κάτω από ένα νόμο ‘Ενιαίας Εκπαίδευσης’ , και που κάθε άλλο παρά Ενιαία θα είναι.

Έχουμε καταγγείλει , πολλές φορές τις παραβιάσεις εις βάρος των παιδιών με αναπηρίες ή και εκπαιδευτικές ανάγκες και τις έχουμε καταγραμμένες. Το ΄καλό ΄ συμφέρον των παιδιών μας κρίνεται με βάση τα οικονομικά κριτήρια και τις παροχές ΄πακέτα ΄που προσφέρει το υφιστάμενο εκπαιδευτικό μας σύστημα χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού και τις εύλογές προσαρμογές που χρειάζονται τα παιδιά με αναπηρίες για να απολαμβάνουν το κατοχυρωμένο τους δικαίωμα σε ίση πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευσή. 
Ο αριθμός παιδιών στα ειδικά σχολεία παραδόξως αυξάνεται και οι ειδικές μονάδες φιλοξενούν ακόμη και παιδιά με ελαφριές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ελάχιστα είναι τα παιδιά που επανεντάσσονται στα πλαίσια της γενικής τάξης με αποτέλεσμα την Μέση Εκπαίδευση , να εγκαταλείπουν ακόμη και την μερική φοίτηση . 

Έχουμε καλεστεί να δώσουμε τις απόψεις μας σε ένα κείμενο το οποίο δεν έχει σωστή βάση , και ΔΕΝ διασφαλίζει την Ενιαία Εκπαίδευση αφού επιτρέπει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τον υφιστάμενο Νόμο του ΄99 τον διαχωρισμό των παιδιών μας , σε πλαίσια φοίτησης ξεχωριστά από τα άλλα παιδιά. Ο γονέας δεν αποτελεί ίσο μέρος των αποφάσεων ( όπως σύστησαν οι εμπειρογνώμονες ) παρά μόνο έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και ενστάσεων, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα. 
Το Προσχέδιο αυτό αποτελεί ύβρη προς εμάς και τις διεκδικήσεις μας, όχι μόνο δεν έχουν εισακουστεί οι απόψεις μας κατά την διαδικασία των συναντήσεων με την επιτροπή, αλλά ούτε ακολουθήθηκαν οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων και σας παραδίδουμε προς μελέτη συγκριτικές αναλύσεις δύο ακαδημαϊκών του Δρ. Χριστοδούλου και Δρ. Αγγελίδη που επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία αναγράφουμε πιο πάνω.

Κατανοούμε τις αντιδράσεις , προς μια πορεία προς την ενιαία εκπαίδευση από διάφορα σύνολα , από εκπαιδευτικούς , επαγγελματίες , ακόμη και γονείς και γνωρίζουμε πως κάθε δραστική αλλαγή επιφέρει στην αρχή αντιδράσεις. Το κράτος οφείλει να ενημερώσει σωστά όλους τους εμπλεκομένους για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ούτως ώστε να μην χωράει καμία αμφισβήτηση προς την εφαρμογή τους. 

Υπάρχουν επίσης αντιδράσεις ομάδων γονέων που τα παιδιά τους σήμερα φοιτούν σε διαχωριστικού τύπου πλαίσια που ανησυχούν και δεν θέλουν την κατάργηση των διαχωριστικών πλαισίων φοβούμενοι ότι τα παιδιά τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν , και έχουν δίκαιο επειδή κρίνουν με τα δεδομένα τα σημερινά .Αυτά τα δεδομένα καλούμαστε να αλλάξουμε και αυτές τις ριζωμένες ( όπως είπε και η επιτροπή ) νοοτροπίες του διαχωρισμού. 

Με μεταβατικές διατάξεις και χρονοδιαγράμματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση από την ειδική στην Ενιαία Εκπαίδευση. 
Οι ανησυχίες αυτές δεν πρέπει να αποτελούν άλλοθι στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και κατ επέκταση στην Κυπριακή Δημοκρατία να διαφύγει των υποχρεώσεων της αλλά πρέπει να προχωρήσει με σοβαρότητα στην σταδιακή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης. 

Ζητούμε από Εσάς , ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία Και ως Αρμόδια Αρχή για την Διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να παρέμβετε άμεσα με τρόπο που να υποχρεώνει το κράτος να διαμορφώσει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο που να διασφαλίσει πρόσβαση στα παιδιά με αναπηρίες σε Ενιαία , ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ίση βάση με άλλους στις κοινότητες τις οποίες ζουν.

Με εκτίμηση 
Γιούλα Πιτσιάλη εκ μέρους 

1.Ομάδα Προτωβούλίας Γονέων για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 
2.Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες Αναπηρίες ‘Αγκαλιά Ελπίδας 
3.Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

20 Φεβρουαρίου 2019 

Αυτό το προσχέδιο Νομοθεσίας για την ενιαία εκπαίδευση που δόθηκε στις οργανώσεις για εισηγήσεις ΔΕΝ διασφαλίζει την Ενιαία Εκπαίδευση όπως αυτή ορίζετε από την Σύμβαση του ΟΗΕ. Αντίθετα διατηρεί την υφιστάμενη κατάσταση και επιτρέπει τον διαχωρισμό των Παιδιών . Αποτελεί μια ερμηνία της υφιστάμενης αναχρονιστικής νομοθεσίας με διαφορετικά λόγια! Εμείς θέλουμε μια νομοθεσία που να διασφαλίζει το δικαίωμα Ολων των παιδιών στις Γενικές τάξεις , με τις ευλογες προσαρμογές που χρειάζονται για να μπορουν να συμμετέχουν !

παρουσίαση  από τον Δρ. Παναγιώτη Αγγελίδη κοσμήτορα των Επιστημών Αγωγής του πανεπιστημίου Λευκωσίας 

Παρουσίαση Δρ. Ιωάννη Χριστοδούλου Director of the MSc in Educational Leadership and Management CIIM για το προσχέδιο Νόμου

Προσχέδιο Νόμου για

την Ενιαία Εκπαίδευση 

Επεξηγηματικό Σημείωμα 

​Άρθρογραφία

Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με τις διαδικασίες και τις διοικητικές πρακτικές
σε σχέση με την ανάθεση συνοδών σε παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
8/11/2018 

 

Αγκάθια Στην Ειδική Εκπαίδευση 22 Οκτωβρίου 2018,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screen Shot 2018-10-24 at 5.19.54 AM.png

Να σέβεστε γονείς παιδιών με αναπηρίες, κύριοι του υπ.Παιδείας. 09 Οκτωβρίου 2018

Screen Shot 2018-10-24 at 5.25.33 AM.png
Συνεντευξη 5 Οκτωβρίου 2018 

Συνεντευξη 3 Οκτωβρίου 2018

Screen Shot 2018-10-24 at 5.29.41 AM.png
Screen Shot 2018-10-24 at 5.33.51 AM.png

Επιστολή μετά από την Συνεδρία της Βουλής 19 Σεπτεμβρίου για έσταση αποφάσεων Επαρχιακών και Κεντρικών Επιτροπών 

Λευκωσία, 4 Οκτωβρίου, 2018

 

Προς Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κύριο Κ. Χαμπιαούρη 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Θέμα:  Αίτημα επανεξέτασης περιπτώσεων που παρέμειναν εκτός του γενικού πλαισίου εκπαίδευσης ή και χωρίς αναγκαίες προσαρμογές και υποστήριξη στην εκπαίδευση 

 

1.         Σε συνέχεια επιστολής διαμαρτυρίας μας ημερ. 10/9/2018, στην οποία δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση, επανερχόμαστε υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων αλλά και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται ή και αναγκάζονται να βρίσκονται πολλά παιδιά με αναπηρίες ή και εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

2.         Ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, απευθυνόμαστε σε εσάς ενόσω υπάρχουν παιδιά τα οποία βρίσκονται ακόμα και εκτός της εκπαίδευσης, στα σπίτια τους, λόγω (α) τηςμη λήψης αποφάσεων από την ΕΕΕΑΕ, ή της(β) μη έγκαιρης ενημέρωσης των γονιών τους σχετικά, ή ακόμα και λόγω (γ)του ότιέχουν μεν, ληφθεί αποφάσεις σε πρώτο ή και σε δεύτερο βαθμό, από την ΚΕΕΑΕ, αλλά είναι ελλιπείς, ανεπαρκείς, ασαφείς και δεν ανταποκρίνονται στα όποια πρότυπα δικαιωμάτων, ενιαίας, συμμετοχικής και πραγματικά συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των παιδιών στην εκπαίδευση, αλλά αντιθέτως διαιωνίζουν την ανασφάλεια και τον αποκλεισμό των παιδιών, σε μεγάλη η μικρότερη κλίμακα.

 

3.         Μεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις αυτές ((γ)) γνωρίζουμε ότι βρίσκονται: 

                 i.        Παιδιά τα οποία, αντίθετα προς το δικαίωμα φοίτησης τους στη γενική εκπαίδευση σε ίση βάση με τους συμμαθητές τους αλλά και αντίθετα προς τη βούληση των ίδιων και των οικογενειών τους, αποφασίστηκε να φοιτούν σε διαχωριστικό πλαίσιο (ειδική μονάδα, ειδικό σχολείο) και είναι συνεπώς καταδικασμένα εκτός από τον αποκλεισμό και την απομόνωση π.χ. «της μονάδας», σε χαμηλού επιπέδου εκπαίδευση και σε μία κατάσταση στασιμότητας χωρίς μέλλον.  

                ii.        Παιδιά που αναμένουν απόφαση, ή δεν φοίτησαν έως σήμερα λόγω του ότι οι αποφάσεις της ΕΕΕΑΕ ή της ΚΕΕΑΕ απέρριψαν την παροχή προσωπικής βοήθειας μέσω υπηρεσιών συνοδού ή δεν διευκρινίζουν κατά πόσο αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται ή όχι, ή εάν θα παρέχονται σε ατομική βάση ή όχι, ή εάν οι συνοδοί που θα εργοδοτούνται θα είναι κατάλληλοι για το παιδί στο οποίο θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Διαπιστώσαμε επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίστηκε η ανάγκη για ατομική βοήθεια/συνοδεία παιδιών που θα βρίσκονται σε μονάδες και σε κανένα παιδί δεν αναγνωρίστηκε η ανάγκη για πλήρη, ατομική μαθησιακή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα και για όλη την ημέρα. 

              iii.        Παιδιά για τα οποία αποφασίστηκε η φοίτησή τους σε μονάδα ή στη γενική τάξη, αλλά δεν έχει καθοριστεί ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τονίζουμε το εκπαιδευτικόδιότι η εμπειρία μας, μας έδειξε ότι η εκπαίδευση που λαμβάνουν είναι εξαιρετικά λίγη και η υποτίμηση των ικανοτήτων τους μεγάλη. 

              iv.        Παιδιά στα οποία θα πρέπει να παρασχεθούν τεχνικά και τεχνολογικά μέσα για σκοπούς μάθησης/εκπαίδευσης και επικοινωνίας μαζί με την κατάρτιση των ίδιων αλλά και όλων των εκπαιδευτικών και του προσωπικού που συμμετέχουν στον εκπαιδευτικό τους κύκλο, για την καλύτερη δυνατή χρήση των μέσων αυτών. Δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν λήφθηκε ούτε κατά το ελάχιστο υπόψη το στοιχείο αυτό, κατά την αξιολόγηση, ακόμα και στην περίπτωση παιδιών που επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω της εναλλακτικής επικοινωνίας. 

                v.        Παιδιά τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται με προσβάσιμο υλικό, μέτρα διευκόλυνσης και προσαρμογές είτε των τρόπων μάθησης και της επικοινωνίας είτε του χώρου αλλά δεν γίνεται λόγος για τέτοια μέτρα. 

 

4.         Την κατάσταση αυτή του αποκλεισμού ή της παρεμπόδισης της φοίτησης πολλών παιδιών μεταφέραμε και καταγγείλαμε σε εσάς με την επιστολή μας ημερ. 10/9/2018 αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, μία από τις οποίες ήταν η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού στις 19/9/2018. 

5.         Στην εν λόγω συνεδρίαση και με την παραδοχή της Προϊστάμενης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας πληροφορηθήκαμε πόσο απροετοίμαστο ήταν το Υπουργείο για την όποια λήψη αποφάσεων και μέτρων σε ό,τι αφορά τα παιδιά με αναπηρίες όσο και για το βασικό εμπόδιο που παρεμβάλλεται για τη λήψη ορθών νομικά αποφάσεων που είναι το οικονομικό. Διαπιστώσαμε με λύπη μας και με αφορμή ένααπό τα πολλά προβλήματα που τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση, αυτό της μη παροχής επαρκούς αριθμού συνοδών, ότι καθοριστικός παράγοντας των αποφάσεων που λαμβάνονται είναι το κόστος. Με το κόστος (για την πρόσληψη συνοδών, πόσω μάλλον κατάλληλα καταρτισμένων συνοδών και βοηθών, αλλά και των λοιπών μέτρων που θα καταστήσουν εφικτή την ίση πρόσβαση και άσκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση των παιδιών, υπηρεσιών, προγραμμάτων, τεχνικών και τεχνολογικών μέσων) στο επίκεντρο των αποφάσεων και της δράσης του Υπουργείου στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία, εκ των πραγμάτων, το δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών, με όλα τα αναγκαία μέτρα, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

 

6.         Η εξήγηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή από εμάς, διότι καταδεικνύει ότι κριτήριο δεν είναι τα συμφέροντα των παιδιών και το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση χωρίς διάκριση λόγω αναπηρίας και χωρίς εμπόδια, αλλά το συμφέρον και ειδικότερα το οικονομικό συμφέρον του Υπουργείου. Είναι πλέον πασηφανές ότι το ίδιο κριτήριο διέπει και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις Επιτροπές του Υπουργείου (ΕΕΕΑΕ και ΚΕΕΑΕ), γεγονός που εξηγεί και τις ελλείψεις και εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης που τα παιδιά μας λαμβάνουν όποια και εάν είναι η απόφαση του πλαισίου και υπηρεσιών φοίτησής τους. Συνεπώς θεωρούμε ότι οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν σε λανθασμένη βάση και σε βάρος των παιδιών αλλά και των διεθνών συμβάσεων που η Δημοκρατία οφείλει να σέβεται και να τηρεί όπως τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 

7.         Η επένδυση όλων των αναγκαίων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων από το Υπουργείο σας για το σκοπό της δημιουργίας συνθηκών ενιαίας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, μέσω του κατάλληλου και έγκαιρου σχεδιασμού τους αποτελεί μέρος ακριβώς των υποχρεώσεων του Υπουργείου, όπως υπογραμμίζεται και στο σχετικό Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Αρ. 4 – RighttoInclusiveEducation, μεταξύ άλλων παρ. 67). 

 

8.         Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σχετικά με το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, σύσταση της ίδιας Επιτροπής (παρ. 49-50) προς την Κύπρο από το Μάιο του 2017, ήταν όπως το Υπουργείο «υιοθετήσει ένα σαφές, στοχευμένο και αρκούντως υποστηριζόμενο οικονομικά /χρηματοδοτούμενο [adequatelyfunded] σχέδιοτο οποίο να καλύπτει την πρόσβαση σε εύλογες προσαρμογές και την επαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να διασφαλισθεί ολοένα και περισσότερο ότι οι μαθητές με αναπηρία θα ασκούν το δικαίωμά τους στην ενιαία εκπαίδευση». Η Επιτροπή κάλεσε επίσης το Υπουργείο σας να αποφασίσει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την ενιαία εκπαίδευση την υλοποίηση του οποίου να παρακολουθεί με σκοπό την πλήρη αντικατάσταση της φοίτησης σε διαχωριστικό πλαίσιο, από την ενιαία εκπαίδευση, ενώ υπενθύμισε την υποχρέωση του Υπουργείου να καθοδηγείται από το Γενικό Σχόλιο Αρ. 4 και τους στόχους 4.5. και 4(α) των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 

9.         Σε άλλο σημείο, η Επιτροπή τόνισε ότι ακόμα και όταν οι γονείς δεν συναινούν σχετικά, το δικαίωμα φοίτησης των παιδιών με αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται σε πλαίσιο ενιαίας εκπαίδευσης (παρ. 21 - 22). Η θέση αυτή αποτελεί και τη δική μας θέση αρχής οποιαδήποτε παρέκκλιση από την οποία αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση. 

 

10.      Ενόψει όλων των πιο πάνω και με έμφαση στις ως άνω παραδοχές εκ μέρους του Υπουργείου, δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε ως νομικά επισφαλείς τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τις ΕΕΕΑΕ και ΚΕΕΑΕ σχετικά με τις περιπτώσεις που σας αναφέρουμε στην επιστολή μας ημερ. 10/9/2018, ενώ, μοναδική κατάλληλη λύση θεωρούμε αναπόφευκτα την πλήρη αναθεώρηση και επανεξέταση όλων των αποφάσεων των ΕΕΕΑΕ και ΚΕΕΑΕ που λήφθηκαν για τις περιπτώσεις αυτές, στην ορθή νομική τους βάση, με σκοπό τη διάνοιξη του δρόμου που θα επιτρέψει σε όλα τα παιδιά να φοιτήσουν ισότιμα με τα άλλα παιδιά και να δημιουργήσουν στη ζωή τους το μέλλον που δικαιούνται. 

 

11.      Σε αυτή την κατεύθυνση της αναθεώρησης των αποφάσεων, αναμένουμε ότι τουλάχιστονστις περιπτώσεις όπου οι οικογένειες και τα παιδιά με αναπηρίες ζητούν αλλαγή πλαισίου και φοίτηση των παιδιών στο γενικό πλαίσιο φοίτησης, το αίτημά τους αυτό ικανοποιηθεί κατά τρόπο ολοκληρωμένο βάσει και του άρθρου 24 και των Συστάσεων και του Γενικού Σχολίου της Επιτροπής του ΟΗΕ. Για τις λοιπές περιπτώσεις, όπου οι γονείς έχουν ήδη δεχθεί τη φοίτηση των παιδιών τους σε ειδικές μονάδες, το ελάχιστο που οφείλει το Υπουργείο να προβεί στην άμεση και εξύψωση του επιπέδου εκπαίδευσης που λαμβάνουν παρέχοντας τους υπηρεσίες ατομικής βοήθειας/συνοδείας, εξατομικευμένης υποστήριξης, εύλογων προσαρμογών, ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και προετοιμασίας τους για φοίτηση στη γενική τάξη με όλες τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις, προσαρμογές και μέτρα πλήρους συμμετοχής τους στην εκπαίδευση. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Γιούλα Πιτσιάλη 

Εκπρόσωπος Ομάδας Πρωτοβουλίας Γονέων και φίλων παιδιών με αναπηρίες 

 

Με την στήριξη των οργανώσεων 

1.             ‘Αγκαλιά Ελπίδας’ Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και φίλων Παιδιών με εγκεφαλική και άλλες παραλύσεις. 

2.             Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Down

3.             Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών 

 

Κοιν. :       Πρόεδρο και μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού

Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων Παιδιού 

20 Σεπτεμβρίου 2018 

Ποιός θα πάρει την ευθύνη για αυτά που αποκαλύφθηκαν; Ποιός θα πάρει την ευθύνη που παραβιάζεται η νομοθεσία που λέει εξατομικευμένη στήριξη και έχουν ισοπεδώσει τα πάντα στον βωμό των οικονομικών συμφερόντων;

Screen Shot 2018-10-24 at 5.40.18 AM.png

Επιστολή Διαμαρτυρίας 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου , 2018


Προς Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού , Κύριο Κ. Χαμπιαούρη


Θέμα:   Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό Παιδιών με Αναπηρίες η και εκπαιδευτικές ανάγκες από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη μη δημιουργία συστήματος ενιαίας εκπαίδευσης και τη μη παροχή εύλογων προσαρμογών για την ίση πρόσβαση και συμμετοχή τους στο γενικό σχολείο

 

Αξ. Κύριε,


Οι Γονείς Παιδιών με αναπηρίες η/και Εκπαιδευτικές Ανάγκες Διαμαρτύρονται έντονα για ακόμη μια χρονιά για τον διαχωρισμό και την άνιση αντιμετώπιση των παιδιών τους από το Υπουργείο Παιδείας και κατ’ επέκταση από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Αίτημα μας είναι η άμεση εφαρμογή της κυρωθείσας από την Κυπριακή Δημοκρατία Σύμβαση του ΟΗΕ με τρόπο που να διασφαλίζει στα παιδιά μας τα δικαιώματα τους μέσα από ένα σύστημα Ενιαίας Εκπαίδευσης. Καθοδήγηση για την εφαρμογή της παρέχει το Γενικό Σχόλιο Αρ. 4 που εκδόθηκε από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο και άλλα κράτη.
Διεκδικούμε το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση, χωρίς διάκριση και με ίσες ευκαιρίες βάσει του άρθρου 24 της Σύμβασης.
Δεν υπάρχει καμία ανοχή πλέον σε πολιτικές και αποφάσεις αποκλεισμού, διακρίσεων ή κατώτερης εκπαίδευσης με δικαιολογία ότι κάποια παιδιά δεν «μπορούν να αντεπεξέλθουν στο γενικό σχολείο». Οι Γονείς Παιδιών με Αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες είναι έτοιμοι να καταγγείλουν την Κυπριακή Δημοκρατία για Παραβίαση των Δικαιωμάτων των παιδιών τους και να αρνηθούν τρόπους φοίτησης που καταπατούν τα κεκτημένα Δικαιώματα των Παιδιών τους οι οποίες προωθούν την Διάκριση τους από τους άλλους μαθητές σε οποιοδήποτε επίπεδο αφορά την εκπαίδευση μέσα και έξω από την τάξη, στο σχολείο, τις σχολικές δραστηριότητες και όλο το σχολικό και μαθητικό γίγνεσθαι. 
Ζητούμε την παρέμβαση σας από την πιο καίρια θέση για την άμεση και οριστική επίλυση των παραβιάσεων που ασκήθηκαν σε βάρος των μαθητών με αναπηρίες η/και εκπαιδευτικές ανάγκες που θα θέσουμε ενώπιον σας, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν την Σχολική Χρονιά σε ισότιμη βάση με τους Συμμαθητές τους. Σε ισότιμη βάση, στην πράξη σημαίνει με την παροχή όλων των μέσων, υλικών, διαδικαστικών, τεχνολογικών, μεθοδολογικών και υποστηρικτικών, που επιτυγχάνουν την ανάπτυξη των παιδιών στο μέγιστο βαθμό, την παροχή ευκαιριών και πεδίου ανάδειξης των ταλέντων και των ικανοτήτων τους σε όλα τα επίπεδα, τη συμμετοχή τους και την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο περιβάλλον που λέγεται, τάξη, σχολείο, μαθητές. Δεν σημαίνει την καταδίκη τους ως ανίκανων, απλώς και μόνο επειδή μπορεί να έχουν μία ή περισσότερες αναπηρίες, αφού αναπηρία δεν σημαίνει ανικανότητα αλλά διαφορετικότητα. Δεν σημαίνει τη στέρηση από αυτούς της εκπαίδευσης, ούτε το χωρισμό τους από τα παιδιά της ηλικίας τους επειδή έχουν «ειδικές» ανάγκες, αλλά τη δημιουργία συνθηκών ώστε οι ανάγκες τους ως παιδιών να εξυπηρετούνται με σεβασμό στη διαφορετικότητά τους. Δεν είναι τα ίδια μια αναπηρία αλλά η αναπηρία είναι μέρος της ταυτότητας τους. 
Μετά από συνάντηση που είχαμε με τους γονείς τα προβλήματα που έχουν έρθει στην αντίληψη μας είναι :
Τρία παιδιά δεν τους επιτράπηκε η φοίτηση στην Ενιαία Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά και οι γονείς τους , δεν θέλουν να φοιτήσουν σε οποιαδήποτε άλλα πλαίσια τα οποία τα στοχοποιούν και δεν τους επιτρέπουν ισότιμη εκπαίδευση όπως άλλωστε είναι το αναφαίρετο Δικαίωμα τους. Αιτούμαστε την άμεση έγκρισή τους για φοίτηση στο Ενιαίο Πλαίσιο Εκπαίδευσης μαζί με τον ατομικό Συνοδό ή στήριξη που χρειάζονται για να μπορέσουν να πάνε άμεσα σχολείο.

Εδώ παραθέτουμε κατάλογο ονομάτων και Αιτημάτων

Έχουμε επίσης καταγγελίες ότι η Εφορία Στροβόλου δεν έχει καλέσει τους Γονείς στην διαδικασία πρόσληψης Συνοδών και αιτούμαστε να γίνει διερεύνηση και να μας ενημερώσετε εάν αυτό είναι νόμιμο. 

Αναμένουμε την άμεση παρέμβασή σας και ζητούμε συνάντηση μαζί σας για διευκρίνηση και συζήτηση όλων των θεμάτων που χρόνια τώρα μας απασχολούν στην εκπαίδευση.
Με εκτίμηση 
Γιούλα Πιτσιάλη 
Εκπρόσωπος Ομάδας Πρωτοβουλίας Γονέων και φίλων παιδιών με αναπηρίες 
Με την στήριξη των οργανώσεων 
1. ‘Αγκαλιά Ελπίδας’ Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και φίλων Παιδιών με εγκεφαλική και άλλες παραλύσεις. 
2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Down
3. Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

Γενικά Αιτήματα – Ανάλυση

Παραπέμπουμε στο άρθρο 24 της Σύμβασης που είναι και το άρθρο 24 του κυπριακού αντίστοιχου νόμου που δεσμεύει το Υπουργείο Παιδείας. Διασφαλίζει τα εξής:
(α) τα παιδιά με αναπηρία δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της αναπηρίας. Η φοίτηση όλων των παιδιών στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Καμία επιτροπή και καμία αξιολόγηση δεν μπορεί να στερεί από τα παιδιά με αναπηρίες το δικαίωμα τους για ίση πρόσβαση στην δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση. Δυστυχώς οι πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας εξαναγκάζουν τους γονείς για φοίτηση των παιδιών τους στις Ειδικές Μονάδες ή και στα Ειδικά σχολεία αφαιρώντας τους το δικαίωμα για εκπαίδευση, αφού οι πρακτικές αυτών των ειδικών πλαισίων δεν βοηθούν στην ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη στο μέγιστο των ικανοτήτων τους. Σε άλλες περιπτώσεις τα παιδιά είναι στη γενική τάξη αλλά είναι παρατημένα είτε μόνα τους είτε στα χέρια ενός «ειδικού» χωρίς η ενσωμάτωση και η συμμετοχή τους να απασχολεί οποιονδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα πάλι να βιώνουν το διαχωρισμό και τον αποκλεισμό. 
Πολλές φορές υπάρχει ο εκφοβισμός των οικογενειών ως προς την απόφαση τους για φοίτηση των παιδιών τους σε τάξεις στο ότι δεν θα μπορέσουν τα παιδιά με αναπηρίες να συμβαδίσουν με την τάξη και έτσι τους αποτρέπουν από την ενιαία εκπαίδευση. 
Επίσης να αναφέρουμε ότι η παροχή θεραπειών στα ειδικά σχολεία και η παντελής έλλειψη παροχής υπηρεσιών θεραπείας κατά τις απογευματινές ώρες αποτελεί αντικίνητρο προς τις οικογένειες για να εγγράφουν τα παιδιά τους στην ενιαία εκπαίδευση και ως εκ τούτου αυτή η πρακτική λειτουργεί ενάντια της φιλοσοφίας της Σύμβασης. 
(β) τα ΑμεΑ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενταξιακή, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν,
Για να μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει και η εκπαιδευτική Ύλη να είναι σχεδιασμένη βάση των αρχών της προσβασιμότητας και του καθολικού σχεδιασμού (βλ. άρθρα 2, 3, 9 και 24 της Σύμβασης), λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητά τους (στην επικοινωνία, την έκφραση, τις μαθησιακές ικανότητες κ.ο.κ). Η εκπαιδευτική ύλη σήμερα δεν απευθύνεται στα παιδιά με αναπηρίες και αυτό αποτελεί από μόνο του διάκριση (βλ. άρθρα 2 και 5 της Σύμβασης). Η πρόσβαση στην ύλη είναι κάτι που άμεσα θα πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις αναπηρίες, και όλα τα κείμενα να τροποποιηθούν σε easy to read και άλλες προσβάσιμες μορφές (π.χ. one step διατυπώσεις για τη δυσλεξία ή τη δυσαριθμησία). Μέχρι να γίνει αυτό για τους μαθητές που φοιτούν ήδη θα ρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες από την ΕΕΕΑΕ για διαφοροποίηση της ύλης και των εξεταστικών δοκιμίων σε μορφή που να μπορούν τα παιδιά με αναπηρίες να μάθουν και να εξεταστούν βάση του δικού τους εκπαιδευτικού προφίλ και δυνατοτήτων τους.
(γ) παρέχεται εύλογη προσαρμογή ούτως ώστε να αφαιρούνται τα όποια εμπόδια κατά την πρόσβαση στη μάθηση και να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες του ατόμου,
Οι εύλογές προσαρμογές είναι τις περισσότερες φορές ανώφελες γιατί δίνονται με βάση τις υφιστάμενες πρακτικές και μια έτοιμη λίστα του υπουργείου Παιδείας χωρίς εξατομίκευση στον εκάστοτε μαθητή και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη «πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού», με τρόπο, δηλαδή, που να του προσδίδεται προτεραιότητα έναντι άλλων παραγόντων που πιθανόν να εμπλέκονται σε μια απόφαση.
(δ) τα παιδιά με αναπηρία λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται, εντός του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος, για να διευκολύνουν την αποτελεσματική τους εκπαίδευση θέτοντας υψηλούς εκπαιδευτικούς και εξατομικευμένους στόχους. Παραδείγματα της υποστήριξης αυτής περιλαμβάνουν τα εξής: 
• πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού και άλλου προσωπικού: Οι συνοδοί οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά στην τάξη θα πρέπει να είναι προσοντούχοι ανάλογα με την αναπηρία, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του μαθητή για να μπορούν είτε με συνδιδασκαλία και συνεργασία δηλαδή με το γενικό εκπαιδευτικό, είτε σε ατομικό επίπεδο τουλάχιστον, να στηρίζουν τον μαθητή και τον διδάσκοντα. Σήμερα οι συνοδοί, ιδίως των Ειδικών Μονάδων δεν προσλαμβάνονται με βάση της πραγματικής ανάγκης των παιδιών αλλά στη βάση της πραγματικής οικονομικής ανάγκης του υπουργείου. 
• εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας επιστημονικής ή/και άλλης υπηρεσίας, εξοπλισμού και επιμόρφωσης,
• εφοδιασμός και διαμόρφωση των χώρων στους οποίους παρέχεται αγωγή και εκπαίδευση σε παιδιά με αναπηρία όλων των απαραίτητων σύγχρονων εκπαιδευτικών ή και άλλων μέσων, σε γενικό ή ατομικό επίπεδο, για να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε παιδιού,
• ύπαρξη στους χώρους στους οποίους παρέχεται η εκπαίδευση σε παιδιά με αναπηρία όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων για απρόσκοπτη διακίνηση, δραστηριοποίηση, εξάσκηση, ψυχαγωγία και γενικά για την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών κάθε παιδιού, στα πλαίσια της έννοιας της ενιαίας εκπαίδευσης.
Η Υποστηρικτική τεχνολογία είναι πολύ σημαντική και απαιτεί ειδικούς για αξιολόγηση του κατάλληλου μέσου που θα επιτρέψει στον μαθητή με αναπηρίες να έχει πρόσβαση στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Η στήριξη των παιδιών στην υποστηρικτική τεχνολογία είναι απαραίτητη. Σήμερα Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην αξιολόγηση υποστηρικτικής τεχνολογίας. Επίσης δεν υπάρχουν ακαδημαϊκά προσοντούχα άτομα που να μπορούν να αξιολογήσουν σωστά και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε διάφορες μορφές υποστηρικτικής τεχνολογίας.
(ε) αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης παρέχονται σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με το σκοπό της πλήρους συμμετοχής στην εκπαίδευση σε πλαίσιο ενιαίας εκπαίδευσης.
Η διαφοροποίηση της ύλης με τρόπο που να επιτρέπει στο παιδί να αναπτύξει στο μέγιστο των ικανοτήτων του βάση του δικού του εκπαιδευτικού προφίλ δεν αποτελεί αδικία ώς προς τα άλλα παιδία όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας . Αντίθετα η μη διαφοροποίηση αποτελεί διάκριση ως προς τα παιδιά με αναπηρίες.
Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με τις διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που διέπουν τη λήψη απόφασης για ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε συγκεκριμένο πλαίσιο φοίτησης, Μάιος 201706/06/2017
᾽᾽είναι δικαίωμα των παιδιών, να ξεκινήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, να εργάζονται με τρόπο και ρυθμό που να ανταποκρίνεται στο μαθησιακό προφίλ τους, να αξιολογούνται στη βάση εξατομικευμένων στόχων και με τρόπο που να μπορούν να δείξουν αυτό που έμαθαν. Ως εκ τούτου, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αλλά και της αξιολόγησης των μαθησιακών στόχων, στη βάση των ατομικών αναγκών τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση᾽᾽.
Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, 28/11/2014
http://www.childcom.org.cy/…/604899A4286F535FC2257D9E0028DD…
Το Υπουργείο Παιδείας εμμένει στην παράλογη πρακτική του , της ᾽μιας κοπής᾽ ανελαστικής εκπαιδευτικής ύλης για όλα τα παιδιά , ανεξαρτήτως δυνατοτήτων.
Αναλυτικά Αιτούμαστε
• Να εξασφαλισθεί το δικαίωμα όλων των παιδιών για φοίτηση στη γενική εκπαίδευση η οποία και θα πρέπει να είναι ενιαία και συμμετοχική υπό τους όρους των διεθνών συμβάσεων, και μόνο με συναίνεση των γονιών το παιδί να οδηγείται σε κλειστού τύπου εκπαίδευση , όπως Ειδικές Μονάδες και Ειδικά Σχολεία και εφόσον υπάρχουν πραγματικά σοβαροί λόγοι.
• Να Νομοθετηθεί η Έγκαιρη και συστηματική Αξιολόγηση από ομάδα ειδικών , ανεξάρτητων από το Υπουργείο Παιδείας οι οποίοι θα μπορούν να εισηγηθούν τί χρειάζεται το παιδί , πριν ακόμη φοιτήσει στην Α τάξη του Δημοτικού , και την δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας ότι θα παρέχει όλες τις βοήθειες που χρειάζεται το παιδί βάση της αξιολόγησης του, έγκαιρα . Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναλαμβάνετε και να καταγράφετε η πρόοδος του παιδιού καθώς και να υπάρχει εποπτεία κατά πόσο εφαρμόζετε σωστά το ατομικό πρόγραμμα του παιδιού. Σκοπός της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση του παιδιού στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης στη γενική τάξη και ποτέ η οπισθοδρόμηση δηλαδή η μεταφορά του σε διαχωριστικό σύστημα εκπαίδευσης.
• Η εκπαιδευτική Υπηρεσία να μπορεί να είναι ευέλικτη , στους διορισμούς , και σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Παιδείας για να μπορούν να τοποθετούνται δάσκαλοι και καθηγητές , εύστοχα βάση των αναγκών του κάθε σχολείου και της κάθε τάξης.
• Η πρόσληψη προσοντούχων σχολικών βοηθών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού , θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή συμμετοχή των μαθητών με αναπηρίες στην Ενιαία Εκπαίδευση. Άμεση αλλαγή της διαδικασίας πρόσληψης Συνοδών καθώς και η εξασφάλιση τους σε απογευματινά ή καλοκαιρινά προγράμματα που οργανώνονται στα πλαίσια του Σχολείου.
• Συστηματική και αναγκαστική εκπαίδευση των δασκάλων και καθηγητών που καλούνται να εκπαιδεύσουν παιδιά με αναπηρίες ως προς την αναπηρία τους, καθώς επίσης και ως προς το περιεχόμενο της Σύμβασης. Στήριξη των εκπαιδευτικών με διαφοροποιημένο υλικό. 
• Το υπουργείο να υιοθετήσει τις αρχές καθολικού σχεδιασμού εκπαίδευσης (UniversalDesignforLearning) , λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες όλων των παιδιών .Η εκπαιδευτική ύλη να είναι προσβάσιμη δηλαδή για όλα τα παιδιά . Μέχρι να γίνει αυτό θα πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες από την ΕΕΕΑΕ για διαφοροποίηση της ύλης και των εξεταστικών δοκιμίων σε μορφή που να μπορούν τα παιδιά με αναπηρίες να μάθουν και να εξεταστούν βάση του δικού τους εκπαιδευτικού προφίλ και δυνατοτήτων τους ( μεταφρασμένα σε συμβολογράφο , σε απλή γλωσσική διατύπωση , ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , προφορική εξέταση κ.α) . 
• Επίσπευση των διαδικασιών παροχής όλων των απαραίτητων βοηθημάτων και υποστηρικτικής τεχνολογίας που θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν και να συμμετέχουν στην σχολική κοινότητα .Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχετε κατά την πρώτη μέρα φοίτησης τους στο Δημοτικό και όχι σε ένα ακαδημαϊκό έτος όπως γίνεται τώρα. Η εκπαίδευση και Χρήση λογισμικών βοηθημάτων και υποστηρικτικής τεχνολογίας για την όσο δυνατή αυτόνομη πρόσβαση του μαθητή στο μάθημα και στην κοινότητα θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εκπαιδευτικών στόχων του μαθητή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής ύλης. 
• Συνεργασία ειδικών παιδαγωγών με εκπαιδευτικούς Μέσης εκπαίδευσης. Στα Γυμνάσια και στα Λύκεια δεν παρέχετε ειδική εκπαίδευση !!. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά μας είτε να εγκαταλείπουν την μέση εκπαίδευση είτε να είναι μαθητές φαντάσματα. Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παροχή εξατομικευμένης στήριξης μέσα στην τάξη και στην επιμόρφωση των γενικών δασκάλων και καθηγητών σε θέματα αναπηριών, σε καθημερινή βάση ακόμη και στην διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής ύλης ανάλογα με τις ανάγκες.
• Έγκριση και εξασφάλιση όλων των παροχών που δίνει το Υπουργείο Παιδείας κατά την φοίτηση ενός παιδιού με αναπηρία στην δημόσια εκπαίδευση( συνοδό , υποστηρικτική τεχνολογία ) και στην ιδιωτική εκπαίδευση δίνοντας έτσι το δικαίωμα επιλογής.
• προσαρμοσμένα προγράμματα δραστηριοτήτων για συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. ( Αθλητισμός , μουσική , τέχνη , εκδρομές , καλοκαιρινά σχολεία , κατασκηνώσεις). Στήριξη με συνοδό ( όπου είναι δικαιούχοι ) και σε εξωσχολικές δραστηριότητες που οργανώνονται από την σχολική κοινότητα. 
• Δημιουργία δημόσιων δομών και σχεδιασμός των γενικών σχολείων ώστε να είναι εφικτή η παροχή θεραπειών στο πλαίσιο των προγραμμάτων ολοήμερων σχολείων με αγορά υπηρεσιών. θα μπορούσε να συμπεριληφθούν ατομικά ή ομαδικά προγράμματα φυσιοθεραπείας , εργοθεραπείας , λογοθεραπείας , ειδικής εκπαίδευσης , Υποστηρικτικής τεχνολογίας ,ψυχολογικής στήριξης, εικαστικής θεραπείας , μουσικοθεραπείας , αθλητισμός για ΑΜΕΑ, δραματοθεραπείας και άλλων απαραίτητων προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες για να μπορούν τα παιδιά να συνεχίζουν στο σχολείο τις θεραπείες που χρειάζονται εβδομαδιαία έχοντας κοινούς στόχους με τους εκπαιδευτικούς για την σφαιρική εξέλιξη των παιδιών.
• Προσαρμογές στο χώρο της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και του παιχνιδιού με καθορισμό κατάλληλου αριθμού μαθητών, συμβολή κατάλληλου αριθμού εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών 
• Συμβουλευτική μαθητών με αναπηρία επί τακτικής βάσης και των οικογενειών τους και διαλέξεις προς τους μαθητές για αποδοχή της διαφορετικότητας
• Ειδικός εξοπλισμός σε τάξεις με προτεραιότητα τα σχολεία που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες.( διαδραστικοί πίνακες , ειδική μικροφωνική , μονώσεις δωματίων, ευρύχωρες –προσβάσιμες αίθουσες , προσβάσιμοι χώροι δραστηριοτήτων, κλιματισμός ,παιχνίδια σε νηπιαγωγεία για όλα τα παιδιά)
• Παροχή υπηρεσιών και εκπαίδευση για προετοιμασία μαθητών Λυκείου για όσο το δυνατόν ανεξάρτητη διαβίωση και εξασφάλιση επαγγελματικής απασχόλησης.
• Προγράμματα για αποφοίτους ‘Δια βίου Μάθησης’ και απασχόλησης 
Τέλος για να μπορέσουμε να πορευθούμε προς την σωστή κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να διαβουλευθεί και να εμπλέξει ενεργά τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και θα πρέπει να καταλήξει στη διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός ξεκάθαρου, στοχευμένου και επαρκώς χρηματοδοτούμενου σχεδίου δράσης που να διασφαλίζει ότι τα παιδιά και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι με αναπηρίες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ενιαία εκπαίδευση και την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου ενιαίας εκπαίδευσης (“inclusive education”) με στόχο την πλήρη αντικατάσταση του διαχωριστικού συστήματος εκπαίδευσης με την ενιαία εκπαίδευση, με το οποίο να καθορίζεται με απόλυτη σαφήνεια η πολιτική για τα ζητήματα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες με τρόπο ώστε αυτή να συνάδει πλήρως με το Γενικό Σχόλιο Αρ. 4 (2016) και τις πρόνοιες ανάμεσα σ’ άλλα, της παρ. (η), (ρ), (φ) του Προοιμίου και των άρθρων 1,2, 4, 5, 7, και 24 της Σύμβασης.
Με εκτίμηση 
Γιούλα Πιτσιάλη 

Εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Γονέων και φίλων παιδιών με αναπηρίες

Με την στήριξη των οργανώσεων 
1. ‘Αγκαλιά Ελπίδας’ Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και φίλων Παιδιών με εγκεφαλική και άλλες παραλύσεις. 
2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Down
3. Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

Screen Shot 2018-10-24 at 5.45.34 AM.png

 Κατηγορώ Γονιών

για παραμέλυση της ειδικής Εκπαίδευσης 19 Σεπτεμβρίου 2018

Θέσεις Εμπειρογνομώνων για την νέα Νομοθεσία για την Ενιαία Εκπαίδευση 19 /9/2018 

23/6/2018 

Επιτέλους γίνεται η αρχή για προσβάσιμες κατασκηνώσεις 

Ένα παράδειγμα προς μίμηση!

Επιτέλους τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν να πάνε κατασκήνωση με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Και να τονίσουμε ότι οι συνοδοί των παιδιών όπου χρειάζονται επιλέγονται από τους γονείς χωρίς επιπλέον έξοδα !! Ας γίνει το παράδειγμα και η αρχή για όλα τα οργανωμένα σύνολα που απευθύνονται σε παιδιά , να σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς! Μπράβο Morfakis Solomonides και σε όλους τους οργανωμένους γονείς που σέβάστηκαν τις ανάγκες όλων των παιδιών και μπράβο σε όλους όσους βοήθησαν για να μπορέσουν να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Οταν υπάρχει η θέληση υπάρχει και ο τρόπος . Σας ευχαριστούμε πολύ !

Πρώτη Κατασκηνωτική Περίοδος!
Συμβαίνει τώρα Full Inclusion!!
Περήφανοι για την δημιουργία του πρώτου Κατασκηνωτικού χώρου στην Κύπρο ΚΑΙ για άτομα με αναπηρίες, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ χωρίς διακρίσεις!! 
Το πιστέψαμε, το ονειρευτήκαμε, το σχεδιάσαμε, το καταφέραμε!!
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εταιρεία
A. Panayides Contracting Ltd και στους συνεργάτες της, CHR Marneros & Co Ltd, AirControl Ltd, A. Eracleous Electrical Installations Ltd, Agathocleous Group η οποίοι δημιούργησαν τον χώρο προσβάσιμο (δωμάτιο, χώρους υγιεινής, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτλ) αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα, επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες στο μέλος του Δ.Σ Έλενα Κωνσταντινίδου για την πολύτιμη συνεισφορά της!!
Τεράστια βοήθεια και από την εταιρεία Kapnos Airport Shuttle η οποία μας παραχωρεί δωρεάν τα πλήρως προσβάσιμα λεωφορεία της για όλες τις μεταφορές των παιδιών με αναπηρίες!! Σας ευχαριστούμε όλους!!  
Γονείς σε διαρκή κίνηση!!
Μορφάκης Σολομωνίδης
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας

Και ενώ ...

τα πολυδύναμα κέντρα τα προγράμματα των οποίων χειρίζονται οι Δήμοι κάνουν διακρίσεις προς τα παιδιά με αναπηρίες 

Επιστολή μας στάλθηκε στον Δήμαρχο Λευκωσίας , ενώ σε προφορική εποικοινία ωνπου είχαμε στο γραφείο του Δημάρχου Στροβόλου οι απαντήσεις ήταν σχεδόν οι ίδιες . 

"Με εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία και απώλεια ακοής κατάφερε να πάρει αριστείο ο 15χρονος Νικόλας από την Κύπρο" #XipnameMazi #SpirosXaritatos
Γιούλα Πιτσιάλη, μητέρα Νικόλα

 

Ολόκληρο το Αρθρο της μητέρας στο facebook  15 Ιουνίου 2018 

Συγκινηθήκαμε Σήμερα. Όχι μην με παρεξηγήσετε , ποτέ για μένα δεν είχαν τόση σημασία τα Αριστεία! 
Αυτό εδώ όμως είναι διαφορετικό. 
Είναι η απάντηση όλων όσων αποφασίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες και ιδίως με σοβαρές αναπηρίες ότι δεν μπορούν να φοιτήσουν στα σχολεία μας , στις τάξεις μαζί με τους συμμαθητές τους, τα αποκλείουν από την εκπαιδευση μόνο και μόνο γιατί είναι διαφορετικά. Είναι η απάντηση όλων όσων δεν πιστέυουν ότι όταν υπάρχει θέληση τότε υπάρχει και ο τρόπος. Αυτούς που βρίσκουν προφάσεις για να μην δοκιμάσουν έστω να εντάξουν τα παιδιά στην Ενιαία Εκπαίδευση. 
Αυτό το παιδί δεν ακούει , δεν γράφει , λέει μόνο ΝΑΙ και ΟΧΙ. Εαν δεν του μιλήσεις με την νοηματική δεν θα σε καταλάβει . Επρεπε να μάθει πρώτα ο ίδιος να καταλαμβαίνει στην νοηματική και ταυτόχρονα να διδαχτεί την ύλη , να καλύψει τα κενά του δημοτικού που δεν είχε την ευκαιρία να φοιτήσει κανονικά, και να εξεταστεί στην ίδια ύλη με τους άλλους μαθητές για να έχει το δικαίωμα να πάρει απολυτήριο.. Και μπόρεσε ... Μπόρεσε γιατί του το επιτρέψαμε εμείς ... 


1. Η επαρχιακή επιτροπή έδωσε σαφείς οδηγείες προς την διευθυνση του σχολείου, για την διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής ύλης με τρόπο που να μπορεί να παρακολουθεί και να εξετάζεται.


2. Η Διευθυνση του Σχολείου , με σωστή φιλοσοφία και γνώσεις , οργάνωσε το πρόγραμμα για να μπορεί να εναρμονιστεί το περιβάλλον του σχολείου βάση των αναγκών του παιδιού


3. Οι καθηγητές κατανόησαν την αναπηρία , μελέτησαν και απευθύνθηκαν στο παιδί βάση των δικών του δυνατοτήτων με σεβασμό προς την διαφορετικότητα του 


4. Τα παιδιά αγκάλιασαν την διαφορετικότητα 


5. Εμείς πιστέψαμε στις δυνατότητες του παιδιού μας και επιμείναμε σε ίση μεταχείρηση με σεβασμό προς την διαφορετικότητα του

 
6. Ο Διευθυντής Μέσης Εκπαιδευσης πήρε τις ορθές αποφάσεις και βρήκε λύσεις εκεί όπου οι υφιστάμενες Δομές και οι Υπηρεσίες αδυνατούσαν να εξηπηρετήσουν τις ανάγκες του παιδιού


Όλα εναρμωνίστηκαν με τρόπο που να επιτρέψουν στο παιδί να έχει ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Και το πιο σημαντικό , ο ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΣ Ατομικός μας Συνοδός και Διερμηνέας ο οποίος, επεξηγούσε λέξη λέξη το μάθημα , του μάθαίνε νοηματική ταυτόχρονα , συνεργάζόταν με τους καθηγητές για την ετοιμασία στοχευμένου υλικού. Είναι ο φροντιστής του Νικόλα , ο φίλος του , η εμπνευσή του η ασφάλεια του , η φωνή του κατα την διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Καθημερινά , πάντα με χαμόγελο και οι δύο τους και πάντα με περίσσια θέληση για μάθηση. Ο Αγαπημενος μας Κωνσταντίνος Μαλεκκίδης οχι μόνο έδωσε εαυτόν κατά την διάρκεια της εργοδότησής του , αλλά ήταν παρόν χωρίς αμοιβή σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες , σε όλες τις εκδηλώσεις , στο διάβασμα , στην προετοιμασία για τις εξετάσεις. 
Κωνσταντίνο ότι και να πώ είναι λίγο , τα καταφέρατε , και Μπράβο σας , δεν ήταν ευκολο , το ξέρω .. και σε ευχαριστώ πολύ :) !! 

Η φετινή χρονιά ήταν παράδειγμα Ενιαίας Εκπαίδευσης! Καλό είναι οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν να αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για το μέλλον , για να μπορέσουν και άλλα παιδιά να φοιτήσουν εξίσου σωστά και σε άλλα Σχολεία .Το Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας , στάθηκε άξιο των περιστάσεων . Σας ευχαριστούμε όλους πολύ.

13 Ιουνίου 2018

Απαλλαγή  Αδειας Κυκλοφορείας σε αναπηρικά αυτοκίνητα που εξηπηρετούν παιδιά με αναπηρία. Μετά από 2 χρόνια πιέσεων , επιτέλους θα σταματήσει η διάκριση προς τα ανήλικα άτομα τα οποία έχουν τροχοκάθισμα και εξηπηρετούνται από αναπηρικά οχήματα .

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στην βουλή για ψήφισμα.

Κανονιστικό Περιεχόμενο αρθρο 24 Συμβασης ΟΗΕ 

ολόκληρη η Συμβαση των Ηνωμένων Εθνών στα Ελληνικά ΕΔΩ 

7/5/2018

 Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που αφορά τη μη παροχή του Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με ήπια ή μέτρια αναπηρία

Διαβούλευση Υπουργείου Παιδείας για νέα πολιτική στην Ειδική αγωγή και εκπαιδευση 

Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου, 2018

 

Γενική Διευθύντρια

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Κυρία Αίγλη Παντελάκη

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

1434 Λευκωσία

 

Φαξ: 22 428277

 

 

Θέμα: Διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες και η αναγκαιότητα νέας βαθμίδας εκπροσώπησης των παιδιών με αναπηρίες που φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία 

 

 

Αξιότιμη κυρία,

 

Επιθυμούμε να αναφερθούμε στην διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που επιθυμεί να ακολουθήσει το Υπουργείο σας την οποία θεωρούμε ότι οι ερωτήσεις που ζητώνται να απαντηθούν δεν μπορούν να καλύψουν όλα όσα εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να λεχθούν και δεν μας επιτρέπει να συμβάλουμε στα μέγιστα που μπορούμε. Με τον όρο διαβούλευση θα έπρεπε να εφαρμοστούν διαδικασίες όπου η συζήτηση διεξάγεται από την αρχή και επί της ουσίας, με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των παιδιών με αναπηρίες και  με την εξάντληση των θέσεων σε όλα τα επί μέρους θέματα .

Ως εκ τούτου σας αποστέλλουμε τις θέσεις μας εδώ και αναμένουμε  ότι θα μας καλέσετε σε συνάντηση όταν θα αρχίσετε να συζητάτε για διαμόρφωση πολιτικής η οποία αφορά τα παιδιά μας.

 

Από ποιους εκπροσωπούνται τα παιδιά με αναπηρίες εάν όχι από τους ίδιους ή τους γονείς τους ;

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εκπροσώπησης των παιδιών με αναπηρίες στα σχολεία , από τους Συνδέσμους Γονέων. Ο λόγος είναι η μειοψηφία των παιδιών αυτών και η αδυναμία του υφιστάμενου καταστατικού να εξασφαλίσει μια θέση στην γραμματεία της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης , γονέα ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες στα Δημόσια Σχολεία μας.

Ως Εκ τούτου και μετά από τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης , οι οποίες όχι μόνο δεν εκπροσωπούν τις ανάγκες των παιδιών μας αλλά είναι και αντίθετες με όλα όσα χρόνια τώρα οι οργανώσεις ΑΜΕΑ διεκδικούν , επιβάλλετε η διασφάλιση θέσης  στις Γραμματείες εκπροσώπησης για παιδιά με αναπηρίες.

Θεωρούμε απαράδεκτο το μοναδικό σώμα εκπροσώπησης των παιδιών μας στα Δημοτικά Σχολεία να εισηγείται τροποποιήσεις , οι οποίες αντί να προωθούν την φιλοσοφία της Ενιαίας Εκπαίδευσης την υποσκάπτουν προτεινόμενοι καινούργια βαθμίδα εκπαίδευσης ( ειδικής εκπαίδευσης ) και νέα διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης  θεμελιώνοντας έτσι των διαχωρισμό μεταξύ των παιδιών με αναπηρίες από το υπόλοιπο σύνολο.

 

Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και αυτό θα γίνει μόνο όταν η εκπροσώπηση των παιδιών αυτών, είτε πρόκειται για αυτοεκπροσώπιση είτε για εκπροσώπηση μέσω των γονέων τους, καλύπτει, στην πράξη, πραγματικά όλα τα παιδιά. Κατ’ αναλογία, οι γονείς των παιδιών με αναπηρία χρειάζεται να ακούγονται και να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στις διαδικασίες όπου συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά τους. Διότι αυτοί οι γονείς συχνά βρίσκονται στη μοναδική θέση που τους επιτρέπει να είναι συνήγοροι των παιδιών τους, ή σε κάθε περίπτωση, τα κατανοούν και επικοινωνούν με αυτά γνωρίζοντας τις επιθυμίες, προτιμήσεις και προσωπικότητές τους, ο σεβασμός των οποίων συνιστά θεμελιώδη αρχή σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία (βλ. άρθρα 12, 7 και 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ, ως έχουν ερμηνευθεί στα Γενικά Σχόλια Αρ. 1 και 4 της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες).

 

Όσο αφορά την διαβούλευση για την νέα πολιτική της ειδικής εκπαίδευσης

Σας  θέτουμε πιο κάτω τις θέσεις μας:  

 

Κύρια διεκδίκηση μας ως προς στην εκπαίδευση είναι να εφαρμοστεί η κυρωθείσα από την Κυπριακή Δημοκρατία Σύμβαση του ΟΗΕ με τρόπο που να διασφαλίζει στα παιδιά μας τα δικαιώματα τους μέσα από ένα σύστημα ενιαίας εκπαίδευσης. Καθοδήγηση για την εφαρμογή της παρέχει το Γενικό Σχόλιο Αρ. 4 που εκδόθηκε από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο και άλλα κράτη.

Διεκδικούμε το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση, χωρίς διάκριση και με ίσες ευκαιρίες βάσει του άρθρου 24 της Σύμβασης το οποίο διασφαλίζει τα εξής:

(α) τα ΑμεΑ δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της αναπηρίας

Η φοίτηση όλων των παιδιών στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Καμία επιτροπή και καμία αξιολόγηση δεν μπορεί να στερεί από τα παιδιά με αναπηρίες το δικαίωμα τους για ίση πρόσβαση στην δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση. Δυστυχώς οι πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας εξαναγκάζουν τους γονείς για φοίτηση των παιδιών τους στις Ειδικές Μονάδες ή και στα Ειδικά σχολεία αφαιρώντας τους το δικαίωμα για εκπαίδευση, αφού οι πρακτικές αυτών των ειδικών πλαισίων δεν βοηθούν στην ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη στο μέγιστο των ικανοτήτων τους.

Πολλές φορές υπάρχει ο εκφοβισμός των οικογενειών ως προς την απόφαση τους για φοίτηση των παιδιών τους σε τάξεις στο ότι δεν θα μπορέσουν τα παιδιά με αναπηρίες να συμβαδίσουν με την τάξη και έτσι τους αποτρέπουν από την ενιαία εκπαίδευση.

Επίσης να αναφέρουμε ότι η παροχή θεραπειών στα ειδικά σχολεία και η παντελώς έλλειψη  παροχής υπηρεσιών θεραπείας κατά τις απογευματινές ώρες αποτελεί αντικίνητρο προς τις οικογένειες για να εγγράφουν τα παιδιά τους στην ενιαία εκπαίδευση και ως εκ τούτου αυτή η πρακτική λειτουργεί ενάντια της φιλοσοφίας της Σύμβασης.

(β) τα ΑμεΑ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενταξιακή, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν,

Για να μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει και η εκπαιδευτική Ύλη να είναι σχεδιασμένη βάση των αρχών της προσβασιμότητας και του καθολικού σχεδιασμού (βλ. άρθρα 2, 3, 9 και 24 της Σύμβασης), λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητά τους (στην επικοινωνία, την έκφραση, τις μαθησιακές ικανότητες κ.ο.κ). Η εκπαιδευτική ύλη σήμερα δεν απευθύνεται στα παιδιά με αναπηρίες και αυτό αποτελεί από μόνο του διάκριση (βλ. άρθρα 2 και 5 της Σύμβασης). Η πρόσβαση στην ύλη είναι κάτι που άμεσα θα πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις αναπηρίες, και όλα τα κείμενα να τροποποιηθούν σε easy to read και άλλες προσβάσιμες μορφές (π.χ. one step διατυπώσεις για δυσλεξία). Μέχρι να γίνει αυτό για τους μαθητές που φοιτούν ήδη θα ρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες από την ΕΕΕΑΕ για διαφοροποίηση της ύλης και των εξεταστικών δοκιμίων σε μορφή που να μπορούν τα παιδιά με αναπηρίες να μάθουν και να εξεταστούν βάση του δικού τους εκπαιδευτικού προφίλ και δυνατοτήτων τους.

(γ) παρέχεται εύλογη προσαρμογή ούτως ώστε να αφαιρούνται τα όποια εμπόδια κατά την πρόσβαση στη μάθηση και να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες του ατόμου,

Οι εύλογές προσαρμογές είναι τις περισσότερες φορές ανώφελες γιατί δίνονται με βάση τις υφιστάμενες πρακτικές του υπουργείου Παιδείας και όχι βάσει των πραγματικών αναγκών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη «πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού», με τρόπο, δηλαδή, που να του προσδίδεται προτεραιότητα έναντι άλλων παραγόντων που πιθανόν να εμπλέκονται σε μια απόφαση.

(δ) τα παιδιά με αναπηρία λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται, εντός του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος, για να διευκολύνουν την αποτελεσματική τους εκπαίδευση θέτοντας υψηλούς εκπαιδευτικούς και εξατομικευμένους στόχους. Παραδείγματα της υποστήριξης αυτής περιλαμβάνουν τα εξής:

 • πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού και άλλου προσωπικού: Οι συνοδοί οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά στην τάξη θα πρέπει να είναι προσοντούχοι ανάλογα με την ανάγκη του μαθητή για να μπορούν είτε με συνδιδασκαλία είτε σε ατομικό επίπεδο να στηρίξουν τον μαθητή και τον διδάσκοντα. Σήμερα Οι συνοδοί, ιδίως των Ειδικών Μονάδων δεν προσλαμβάνονται με βάση της πραγματικής ανάγκης των παιδιών.

 • εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας επιστημονικής ή/και άλλης υπηρεσίας, εξοπλισμού και επιμόρφωσης,

 • εφοδιασμός των χώρων στους οποίους παρέχεται αγωγή και εκπαίδευση σε παιδιά με αναπηρία όλων των απαραίτητων σύγχρονων εκπαιδευτικών ή και άλλων μέσων, σε γενικό ή ατομικό επίπεδο, για να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε παιδιού,

 • ύπαρξη στους χώρους στους οποίους παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων για απρόσκοπτη διακίνηση, δραστηριοποίηση, εξάσκηση, ψυχαγωγία και γενικά για την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών κάθε παιδιού, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Η Υποστηρικτική τεχνολογία είναι πολύ σημαντική και απαιτεί ειδικούς για αξιολόγηση του κατάλληλου μέσου που θα επιτρέψει στον μαθητή με αναπηρίες να έχει πρόσβαση στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Η στήριξη των παιδιών στην υποστηρικτική τεχνολογία είναι απαραίτητη. Σήμερα Υπάρχει μεγάλη  καθυστέρηση στην αξιολόγηση υποστηρικτικής τεχνολογίας. Επίσης δεν υπάρχουν ακαδημαϊκά προσοντούχα άτομα που να μπορούν να αξιολογήσουν σωστά και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε διάφορες μορφές υποστηρικτικής τεχνολογίας.

 (ε) αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης παρέχονται σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με το σκοπό της πλήρους ένταξης».

Η διαφοροποίηση της ύλης με τρόπο που να επιτρέπει στο παιδί να αναπτύξει στο μέγιστο των ικανοτήτων του βάση του δικού του εκπαιδευτικού προφίλ δεν αποτελεί αδικία ώς προς τα άλλα παιδία όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας . Αντίθετα η μη διαφοροποίηση αποτελεί διάκριση ως προς τα παιδιά με αναπηρίες.

Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με τις διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που διέπουν τη λήψη απόφασης για ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε συγκεκριμένο πλαίσιο φοίτησης, Μάιος 201706/06/2017

᾽᾽είναι δικαίωμα των παιδιών, να ξεκινήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, να εργάζονται με τρόπο και ρυθμό που να ανταποκρίνεται στο μαθησιακό προφίλ τους, να αξιολογούνται στη βάση εξατομικευμένων στόχων και με τρόπο που να μπορούν να δείξουν αυτό που έμαθαν. Ως εκ τούτου, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αλλά και της αξιολόγησης των μαθησιακών στόχων, στη βάση των ατομικών αναγκών τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση᾽᾽.

Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, 28/11/2014

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/604899A4286F535FC2257D9E0028DDFE?OpenDocument

 

Το Υπουργείο Παιδείας εμμένει στην παράλογη πρακτική του , της ᾽μιας κοπής᾽ ανελαστικής εκπαιδευτικής ύλης για όλα τα παιδιά , ανεξαρτήτως δυνατοτήτων.

 

Συνοπτικά Αιτούμαστε 

 

 • Να εξασφαλισθεί το δικαίωμα όλων των παιδιών για φοίτηση στην Ενιαία Συμμετοχική εκπαίδευση , όπως προνοεί η Σύμβαση του ΟΗΕ , και μόνο με συναίνεση των γονιών το παιδί να οδηγείτε σε κλειστού τύπου εκπαίδευση , όπως Ειδικές Μονάδες και Ειδικά Σχολεία και εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι.

 

 • Να Νομοθετηθεί η Έγκαιρη και συστηματική Αξιολόγηση από ομάδα ειδικών , ανεξάρτητων από το Υπουργείο Παιδείας οι οποίοι θα μπορούν να εισηγηθούν τί χρειάζεται το παιδί , πριν ακόμη φοιτήσει στην Α τάξη του Δημοτικού , και την δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας ότι θα παρέχει όλες τις βοήθειες που χρειάζεται το παιδί βάση της αξιολόγησης του, έγκαιρα . Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναλαμβάνετε και να καταγράφετε η πρόοδος του παιδιού καθώς και να υπάρχει εποπτεία κατά πόσο εφαρμόζετε σωστά το ατομικό πρόγραμμα του παιδιού. 

 

 • Η εκπαιδευτική Υπηρεσία να μπορεί να είναι ευέλικτη , στους διορισμούς , και σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Παιδείας για να μπορούν να τοποθετούνται δάσκαλοι και καθηγητές , εύστοχα βάση των αναγκών του κάθε σχολείου και της κάθε τάξης. 

 

 • Η πρόσληψη προσοντούχων σχολικών βοηθών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού , θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή συμμετοχή των μαθητών με αναπηρίες στην Ενιαία Εκπαίδευση.

 

 • Συστηματική και αναγκαστική εκπαίδευση των δασκάλων και καθηγητών που καλούνται να εκπαιδεύσουν παιδιά με αναπηρίες ως προς την αναπηρία τους, καθώς επίσης και ως προς το περιεχόμενο της Σύμβασης. Στήριξη των εκπαιδευτικών με διαφοροποιημένο υλικό.

 • Το υπουργείο να υιοθετήσει τις αρχές καθολικού σχεδιασμού εκπαίδευσης (UniversalDesignforLearning) , λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες όλων των παιδιών .Η εκπαιδευτική ύλη να είναι προσβάσιμη δηλαδή για όλα τα παιδιά . Μέχρι να γίνει αυτό θα πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες από την ΕΕΕΑΕ για διαφοροποίηση της ύλης και των εξεταστικών δοκιμίων σε μορφή που να μπορούν τα παιδιά με αναπηρίες να μάθουν και να εξεταστούν βάση του δικού τους εκπαιδευτικού προφίλ και δυνατοτήτων τους ( μεταφρασμένα σε συμβολογράφο , σε απλή γλωσσική διατύπωση , ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , προφορική εξέταση  κ.α) .

 • Επίσπευση των διαδικασιών παροχής όλων των απαραίτητων   βοηθημάτων και υποστηρικτικής τεχνολογίας που θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν και να συμμετέχουν στην σχολική κοινότητα .Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχετε κατά την πρώτη μέρα φοίτησης τους στο Δημοτικό και όχι σε ένα ακαδημαϊκό έτος όπως γίνετε τώρα. Η εκπαιδευση και Χρήση λογισμικών βοηθημάτων και υποστηρικτικής τεχνολογίας για την όσο δυνατή αυτόνομη πρόσβαση του μαθητή στο μάθημα και στην κοινότητα θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εκπαιδευτικών στόχων του μαθητή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής ύλης.

 • Συνεργασία ειδικών παιδαγωγών με εκπαιδευτικούς  Μέσης εκπαίδευσης. Στα Γυμνάσια και στα Λύκεια  δεν παρέχετε ειδική εκπαίδευση !!. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά μας είτε να εγκαταλείπουν την μέση εκπαίδευση είτε να είναι μαθητές φαντάσματα. Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παροχή εξατομικευμένης στήριξης μέσα στην τάξη και στην επιμόρφωση των  γενικών δασκάλων και καθηγητών σε θέματα αναπηριών, σε καθημερινή βάση ακόμη και στην διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής ύλης ανάλογα με τις ανάγκες.

 • Έγκριση και εξασφάλιση όλων των παροχών που δίνει το Υπουργείο Παιδείας κατά την φοίτηση ενός παιδιού με αναπηρία στην δημόσια εκπαίδευση( συνοδό , υποστηρικτική τεχνολογία ) και στην ιδιωτική εκπαίδευση δίνοντας έτσι το δικαίωμα επιλογής.

 • προσαρμοσμένα προγράμματα δραστηριοτήτων  για συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. ( Αθλητισμός , μουσική , τέχνη , εκδρομές , καλοκαιρινά σχολεία , κατασκηνώσεις). Στήριξη με συνοδό ( όπ&omi